Magyar nyelv története Katalin

Virág Ottó képe

Minden élő nyelv változik.Változik a szókincse, hiszen új dolgok, új tárgyak, fogalmak je-lennek meg az adott nyelvet beszélők világában, és ezeket új szavakkal, új kifejezésekkel ne-vezik meg.Ezt mindnyájan tapasztaljuk: egyre új meg új szavakat, kifejezéseket tanulunk (sms, okostelefon, IMF, elővigyázatossági hitel), sok általunk tudott szó pedig (békekölcsön ’1950–55 között: évente kibocsátott, kényszerűen jegyzett államkölcsön’, kapca ’lábfejre te-kert ruhadarab (csizmában, bakancsban)’, kihamuz ’kályhából hamut eltávolít’) már nem ré-sze az újabb generációk szókincsének.A nyelvek grammatikája is folyamatosan változik.Érdekes módon az anyanyelvüket tanu-ló gyerekek a hallott beszédfolyamból nem pontosan ugyanazt a grammatikát vonják el, mint amely grammatikával a felnőtt beszélők azt létrehozták.Ez elsősorban arra vezethető vissza, hogy az a nyelvi anyag, mellyel egy-egy új generáció találkozik, némiképp különbözik attól a nyelvi anyagtól, amely alapján a szülők generációja saját anyanyelvi grammatikáját kialakítot-ta.Egy nyelv rendkívül gazdag, összetett rendszer, melyben az elemeknek, részrendszereknek különféle változatai élnek egymás mellett.Sokféle – egyéni, csoportnyelvi – változata van az egyes beszédhangoknak, és a morfémák és a nagyobb nyelvtani szerkezetek jó része is többfé-le változatban használatos.A különféle változatok gyakorisága generációról generációra kü-lönbözhet.A nyelvi környezet változásának társadalmi, lélektani, sőt, újabban technikai okai is lehetnek: népmozgások, divatok, új kommunikációs eszközök.Például míg a mai nagyszü-lők nyelvét leginkább környezetük: családjuk, kortársaik nyelve alakította, a mai szülők és a mai gyerekek nyelvét a rádió, televízió nyelve is erősen befolyásolja.Míg az a rádió, televí-zió, melyet a szülők gyermekkorukban hallgattak, egyfajta egységes, emelkedett köznyelvet beszélt, ez ma már nincs így: az adók többsége informális hétköznapi nyelvet használ.A foly-tonosan módosuló nyelvi környezetben az anyanyelvüket tanulók új generációi másképp ér-zékelhetik, mint a korábbi generációk, hogy a hallott nyelvi anyagban melyek a grammatikába beépítendő alapadatok, és melyek a véletlen, egyszeri változatok. 2.Hogyan változik a nyelv?

Iskola típusa : 
Általános iskola
Osztály: