Publikációk

oktatási-nevelési publikációk
A vajdasági magyar középiskolások motivációs struktúrái

A konstruktivista pedagógiai szemlélet szellemében folytatott európai kutatások bizonyítják, hogy a tanulók teljesítményére hatást gyakorol a tanár személyisége. A tanárnak meg és el kell ismernie a tanulók közti különbségeket és az egyéni sajátosságokat, hiszen ezek mentén valósítható meg az oktatás és a nevelés differenciálása. A hatékony pedagógusi tevékenység támogatása mellett a tanulók, a tanulói közösségek ilyen jellegű megismerése nagymértékben csökkenti azok félreismerését, az esetleges problémák helytelen kezelését Falus (2007). 

Az egyik, pedagógusok által is megfogalmazott probléma a tanulók motiválása. A tanulási motívumokra számtalan körülmény hat (énkép alakulása, szociokulturális közeg, szocioökonómiai státusz). Emellett a folyamat szerves részeként jelentkeznek a kognitív és affektív tényezők. Jelen tanulmányban utóbbiakra szeretnénk rávilágítani. Ezért a kutatás egyik fő célkitűzése

(1) Megvizsgálni, hogy hogyan alakul a tanulók logikus gondolkodása, milyen tanulási stílus a jellemző rájuk és milyen motivációs struktúrákkal rendelkeznek.

A tanulási motiváció mellett fontos szerepet játszik a tanulók pályaérdeklődése is. Amikor pályaorientációról beszélünk az mellett, hogy az elsősorban segíti a tanulók pályaválasztását, fontos figyelembe vennünk, hogy a tanulók mennyire elégedettek a választott szakmával. Ennek tükrében fogalmazódott meg a kutatás másik célkitűzése, vagyis szeretnénk

(2) Felmérni a középiskolások pályaválasztási szokásait és pályaérdeklődését.

[field_csatolmany_1]
oktatási-nevelési publikációk
Apró mozzanatok a vajdasági magyar középiskolások tanulmányi énképének alakulásában

A kutatásról

A kisebbségi lét formájának megvannak a maga előnyei és hátrányai, amelyek kihatnak a tanulók énképének alakulására, majd azon keresztül a tanulási teljesítményre. A tanulmány a 2013-ban megkezdett, majd éves szinten megismételt mérés legfrissebb, a Szakképzés-pedagógiai kutatások 2015. c. projekt részeredményeit kívánja bemutatni.

A kutatást első ízben, a Vajdaságban 2013-ban végeztük (N=292), amelyet az azt követő két évben kibővített mintán megismételtünk (2014, N=1380; 2015, N=890). Az éves szinten bonyolított vizsgálat három nagyon fontos célja volt. Szakmai alapot teremteni, a reményeink szerint bővülő, vajdasági pedagógiai mérésekhez, és longitudinális elemzések megvalósításához. Emellett megkezdeni egy olyan folyamatot, amely egymásra épülő kutatásokkal és eredményekkel képes támogatni a régióban dolgozó pedagógusok munkáját.

A 2015-ben végezett mérésben 12 olyan vajdasági (Szabadka, Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Topolya) középiskola (41 tagozat, 890 tanuló) vett részt, amelyben folyik magyar nyelvű oktatás. 

Legfontosabb következtetések

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a tanulók elégedettek a tanulási eredményükkel. Némi bizonytalanság az első évfolyamosok estében mutatkozik, amely már nem jellemző rájuk akkor, amikor arról kérdezzük őket, hogy szerintük szüleik mennyire elégedettek az elért eredményükkel. A tanulók nagy részénél tapasztalható, hogy a tanulmányi eredmény megítélése kapcsán, szüleik véleményéről határozottabban nyilatkoztak, mint a sajátjukról. Továbbgondolandó ez alapján annak lehetősége, hogy akár kvalitatív, akár kvantitatív módszerek segítségével, feltárásra kerüljenek azok az indikátorok, amelyek különösen ezeken az évfolyamokon, főleg osztálytermi keretek között hatnak a tanuló énképére.

Az eredményekből az is kiderül, hogy a szülők viszonylag egyértelmű visszajelzéseket adnak a tanulóknak a tanulási eredmény kapcsán, azonban elkerülhetetlen, hogy a tanárok is megtegyék ugyanezt. A hagyományos, érdemjeggyel történő értékelés nem járul hozzá kellő hatékonysággal a tanulási énkép pozitív irányú fejlődéséhez. Ebből 379 kifolyólag első lépésként megfontolandó olyan mérési módszer beiktatása, amely lehetővé teszi a tanárok ellenőrzési és értékelési szokásainak feltárását, majd a kapott eredmények tanulói önértékeléssel való kapcsolatának vizsgálatát.

[field_csatolmany_1]
oktatási-nevelési publikációk
Iskolák a határon túl - Körkép a magyar nyelvű oktatásról

Az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyar iskolákban a tanügyet érintő legfontosabb problémákat térképeztük fel. Bemutatjuk azokat a megoldásokat, amivel a csökkenő gyereklétszám és rugalmatlan oktatási rendszer ellen próbálnak tenni az intézmények. Tanárokkal, szülőkkel, diákokkal beszélgettünk iskolaválasztásról, többnyelviségről, identitásról, jövőképről. 

[field_csatolmany_1]
oktatási-nevelési publikációk
Tankönyvjegyzék

A lenti linkre kattintva elérheti (és letöltheti) a 2015/2016. tanévi tankönyvjegyzéket, pdf-ben.
(Utolsó frissítés: 2015. június 26.)

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által kiadott tankönyvekkel kapcsolatos kérdéseiket írásban a vevoszolgalat@ofi.hu címre küldhetik. További információk a (06-1) 460-1873 telefonszámon érhetők el.

Tankönyvjegyzék (kereshető)

Tankönyvjegyzék (pdf)

[field_csatolmany_1]
oktatási-nevelési publikációk
Az új tankönyvekhez kapcsolódó tanmenetek

FI-kódú tankönyvekhez (kísérleti tankönyvek) kapcsolódó tanmenetek linkje: http://etananyag.ofi.hu.
AP-kódú és NT-kódú tankönyvekhez (volt apáczais, illetve volt NTK-s tankönyvek) kapcsolódó tanmenetek linkje: http://ofi.hu/node/174307.

https://portal.nkp.hu/#teacher-block

[field_csatolmany_1]
oktatási-nevelési publikációk
Elektronikus tananyagok
[field_csatolmany_1]
társadalomtudományi publikációk a köz- és felsőoktatás témájában
Biblia-Hangoskönyv

A Szentírás nem más, mint Isten szava.

[field_csatolmany_1]
társadalomtudományi publikációk a köz- és felsőoktatás témájában
Biblia-Szöveges változat

A Szentírás nem más, mint Isten szava.

[field_csatolmany_1]
oktatási-nevelési publikációk
Forgácsolás, hegesztés - Dr. Szabó László

A legelterjedtebb gépészeti megmunkáló módszerek a forgácsolás, a hegesztést és a forrasztás

[field_csatolmany_1]
oktatási-nevelési publikációk
Rézcsövek alkalmazástechnikai kézikönyve

Víz-, fűtési-, gáz-, olajellátó- és préslevegő vezetékhálózatok szerelése.

[field_csatolmany_1]

Oldalak